Mm- Litter

Eis x Dexter

Whelped

05.06.2016

4F, 3M